Korábban már mi is írtunk az energetikai szakreferens szolgáltatás gyakorlati alkalmazásáról, most néhány újabb – a MEKH által összeszedett – kérdést ás választ ajánlunk az erre kötelezettek figyelmébe.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai szakreferensre?

Energetikai szakreferens vonatkozó jogszabályok és törvényi előírásokAz  energetikai  szakreferensre  az  energiahatékonyságról  szóló  2015.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban  Ehat.  tv.), az  energiahatékonyságról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai  szakreferens  igénybevételére  köteles  gazdálkodó  szervezetek  energia-felhasználásának  mértékére,  valamint  energiamegtakarítására  vonatkozó  adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Mely szervezetek kötelezettek energetikai szakreferens igénybevételére?

Az energetikai szakreferens igénybevételére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-a szerinti az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m3 földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az  energiahatékonysági  jogszabályok  meghatározott  energiafogyasztású  gazdálkodó szervezetek  számára  teszik  kötelezővé  az  energetikai  szakreferens  igénybevételét.  Nem tesznek különbséget a gazdálkodó szervezet tulajdonosi köre szempontjából. Így állami tulajdonú szervezeteknél, illetve a közintézmények és a költségvetési szervek egy részénél is kötelező az energetikai szakreferens igénybe vétele.

Hogyan kell értelmezni a tárgyévet megelőző 3 évre vonatkoztatott átlagfogyasztást újonnan alakult gazdálkodó szervezet esetén?

Ha a gazdálkodó szervezet kevesebb mint 3 éve kezdte meg működését, akkor a törtidőszakra vonatkozó fogyasztási  adatait kell éves  szintre vetíteni és ez  alapján az  éves  fogyasztási átlagot megállapítani.

Amennyiben   a   PB-gáz  és  a  gázolaj  fűtési  célból  kerül  felhasználásra,  a  felhasznált energiaforrásokat GJ mértékegységre kell átváltani, amelyből a hasznosított hő előállításához kötődő hőveszteség (pl. kazánveszteség) levonásával kell a hőmennyiséget meghatározni.

Mérők alapján továbbszámlázott energia kinek az energiafelhasználásába számít bele?

A jogszabály  nem  rögzíti  kifejezetten,  hogy  végsőenergia-fogyasztási mennyiségekről van szó. Ezért a gazdálkodó szervezet teljes energiafelhasználását kell figyelembe venni. Tehát az energiatermelési vagy átalakítási célú energiafelhasználás is számít a kötelezettség megállapításánál.

az energiatermelési vagy átalakítási célú energiafelhasználás is számít a kötelezettség megállapításánálHa mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő stb.) felhasználásával kerül mérésre a továbbadott energia a gazdálkodó szervezetek  között,  akkor  a  továbbadott  energiamennyiség  figyelmen  kívül  marad  a továbbadó gazdálkodó szervezet vonatkozásában, az energetikai szakreferens igénybevételi kötelezettség alapjául szolgáló feltételek megállapítása kapcsán.

Mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő  stb.)  nélkül  továbbadott  energia  a  továbbadó  gazdálkodó  szervezet energiafogyasztásának számít.

Energetikai auditor lehet-e (akár) ugyanannál a cégnél is energetikai szakreferens?

A  vonatkozó  törvényi  és  kormányrendeleti  szintű  rendelkezések  nem  határoznak  meg összeférhetetlenségi szabályokat ugyanazon vállalkozás számára történő energetikai auditori és energetikai szakreferensi szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

A szakreferensek igénybevételének bejelentése hogy történik?

A jogszabály előírása alapján az igénybevételt követő 30 napon belül szükséges bejelenteni az energetikai szakreferens igénybevételét. Az Ehat. tv. átmeneti rendelkezései alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem kezdeményezi bírság kiszabását 2017. június 30-ig az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

A  bejelentés  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  által  közzétett MEKH_ESZAKREF  elnevezésű  ÁNYK-s nyomtatvány  elektronikus  úton  történő beküldésével történik. A nyomtatvány  letölthető: itt

Az  energetikai  szakreferensi  bejelentésekkel  összefüggésben  a  jogszabály  nem  ír  elő díjfizetési kötelezettséget.

A  szakreferensi  jelentéssel  kapcsolatosan  van-e  valamilyen  formanyomtatvány, előírás?

Az energetikai szakreferensi jelentések több típusát kell elkülöníteni.

Egyrészt vannak olyan jelentések, amelyeket a szakreferens az őt igénybe vevő gazdálkodó szervezet számára készít. Ezek az alábbiak:

-havi jelentés és

-a havi jelentéseket összefoglaló, minden év május 15-ig elkészítendő éves jelentés.

Ezekhez  a  jelentésekhez  nem  készül  külön  formanyomtatvány,  tartalmi  követelményeit  a jogszabály rögzíti.

Másrészt a törvényi előírás alapján az energetikai szakreferens közreműködik az Ehat. tv. 22/C.  §  szerinti  jelentés  elkészítésében.  Ezt  a  jelentést  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási Hivatal számára kell teljesíteni, amely tartalmazza az éves energiafelhasználás mértékéről,  valamint  a  megvalósult  energiahatékonysági  intézkedésekkel,  fejlesztésekkel, üzemeltetési  megoldásokkal  elért  energiamegtakarítási  adatokat.  Ezen  adatszolgáltatási kötelezettség  tartalmi,  formai  követelményeit,  határidejét  a  Hivatal  állapítja meg  rendelet formájában.